Wizerunek Białegostoku jako miasta wielokulturowego i otwartego, na którym w dużej mierze opierała się promocja miasta, został poważnie zakłócony, kiedy w latach 2012-2013 zdarzyła się seria incydentów o charakterze ksenofobicznym. Przybierały one różną postać: od propagowania treści rasistowskich poprzez obelgi kierowane pod adresem osób o „niepolskim” wyglądzie, niszczenie obiektów kultu, przemoc i agresję fizyczną oraz psychiczną, rozboje i pobicia, czy wreszcie podpalenia mieszkań.

Skala zjawiska stała się tak duża i niepokojąca, że wiele instytucji podjęło starania na rzecz uporządkowania dotychczasowych działań propagujących otwartość. Starania takie podjął również Urząd Miasta Białystok powołując specjalny Zespół do spraw przeciwdziałania dyskryminacji rasowej, ksenofobii i nietolerancji[1], a z kolei Rada Miasta, niejako kontynuując działania prezydenta na rzecz przeciwdziałania rasizmowi, przyjęła Program „Białystok dla Tolerancji”[2].

Strategicznym założeniem Programu jest wypracowanie metod przeciwdziałania tym zjawiskom i podjęcie praktycznych kroków, w szczególności edukacyjnych, podnoszących poziom świadomości społecznej, monitorowanie skali i zasięgu zjawisk ksenofobii i rasizmu, uświadomienie obywatelom ich praw i obowiązków oraz zwalczanie wszelkich przejawów ksenofobii, rasizmu i nietolerancji z wykorzystaniem dostępnych systemów i zabezpieczeń[3].

Program zakłada cele do osiągnięcia w kilku obszarach:

  1. Bezpieczeństwo publiczne
  2. Edukacja i wychowanie
  3. Kultura i sport
  4. Aktywizacja społeczna[4].

Zgodnie z założeniami Programu Komenda Miejska Policji zintensyfikowała współpracę z członkami społeczeństwa przyjmującego oraz imigrantami jeśli chodzi o zgłaszanie przypadków zdarzeń o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym. Funkcjonariusze w tym celu odwiedzali mieszkańców w domach (odwiedzili też kilkakrotnie ośrodek dla uchodźców), kolportowali ulotki i broszury oraz uruchomili linię alarmową w językach polskim, angielskim i rosyjskim.

Zacieśniła się także współpraca pomiędzy białostockimi szkołami różnego szczebla, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kultury Muzułmańskiej oraz organizacjami pozarządowymi. Przygotowano cykl zajęć dla uczniów dotyczących wielokulturowości oraz szkolenia dla nauczycieli na temat kompetencji kulturowych i pracy w środowisku zróżnicowanym kulturowo.

W działania artystyczne w ramach Programu zaangażowały się m.in. Galeria „Arsenał”, Galeria Ślendzińskich oraz Centrum im. Ludwika Zamenhofa. Przygotowano m.in. wystawę artystów pochodzących z krajów Partnerstwa Wschodniego dotyczących zjawiska migracji oraz kilka ekspozycji dotyczących obiektów sakralnych różnych wyznań i religii występujących na Podlasiu.

[1] Zarządzenie wewnętrzne nr 147/13 w sprawie powołania i zakresu zadań Zespołu do spraw przeciwdziałania dyskryminacji rasowej, ksenofobii i nietolerancji http://www.bialystok.pl/google/bez/Zarzadzenie%20Nr%20147.pdf [dostęp z dn. 11.05.2015 r.]

[2] Uchwała Nr LII/614/13 w dniu 9 grudnia 2013 roku Program Miasta Białegostoku Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji na lata 2014-2017 „Białystok dla Tolerancji” http://www.bialystok.pl/google/bez/uchwa%C5%82a%20program%20na%20rzecz%20tolerancji%20Bia%C5%82ystok.pdf [Dostęp z dn. 26.05.2015]

[3]http://www.bialystok.pl/Handlers/FileHandler.ashx?id=0eee1c75d6744c299560583e9584b7c9 [dostęp z dn. 26.05.2015 r.]

[4] Na podstawie: http://www.bialystok.pl/Handlers/FileHandler.ashx?id=0eee1c75d6744c299560583e9584b7c9 [dostęp z dn. 26.05.2015 r.]

sponsorzy projektu