Urząd Miasta Lublin podejmuje systemowe działania w kwestii integracji imigrantów w ramach Strategii Rozwoju Lublina lata 2013-2020[1]. W obszarze rozwojowym „Otwartość” jeden z priorytetów definiuje jako Wzmacnianie otwartości kulturowej, natomiast w kolejnym („Akademickość”) jako ważne podaje Umiędzynarodowienie uczelni. Warto podkreślić, że działania w tym zakresie rozpoczęły się już kilka lat przed opracowaniem Strategii. Kancelaria Prezydenta od 2008 roku przyglądała się dobrym praktykom w Europie związanym z tematyką integracji, a Lublin został wybrany do wzięcia udziału w fazie pilotażowej programu „Miasta Międzykulturowe", realizowanego wspólnie przez Radę Europy i Komisję Europejską, którego celem jest wzmocnienie i wspieranie działań samorządów i społeczności lokalnych w celu lepszego wykorzystania ich różnorodności kulturowej, a także budowania świadomej polityki i rozwiązań wspierających proces integracji. Jednym z efektów uczestnictwa w sieci Miast Międzykulturowych było budowanie systemu zarządzania różnorodnością kulturową w Lublinie we współpracy z liderem w tej dziedzinie, szwajcarskim kantonem Neuchâtel. Owocem trzyletniej współpracy było zainicjowanie i wzmocnienie współpracy wszystkich instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz imigrantów. Realizowany przez Kancelarię Prezydenta, dzięki przynależności do tej sieci, projekt „Lublin dla wszystkich” składał się z wielu elementów:

 1. Przygotowania i wdrażania systemu zarządzania różnorodnością,
 2. Spotkań lubelskich mniejszości religijnych, narodowych i etnicznych[2],
 3. Projektu „Lublin dla wszystkich - Twarze Lublina” (kampanii społecznej), czyli wystawy zdjęć (także na specjalnie stworzonej stronie internetowej) przybliżającej mieszkańcom miasta jego wielokulturowość. Wśród twarzy osób tworzących Lublin znalazło się wiele portretów osób z doświadczeniem migracyjnym, imigrantów oraz osób o różnym pochodzeniu etnicznym,
 4. Cyklu szkoleń dla kadry nauczycielskiej z tematyki przeciwdziałania dyskryminacji i wrażliwości kulturowej oraz warsztatów z podstaw partycypacyjnego zarządzania miastem,
 5. Dodatkowo w ramach projektu zainicjowano regularne spotkania grupy wspierającej zarządzanie różnorodnością kulturową w Lublinie.

Projekt „Lublin dla wszystkich” został skończony we wrześniu 2014 roku, ale wiele działań Urząd Miasta Lublin kontynuuje.

Drugim projektem realizowanym przez Urząd Miasta w zakresie integracji jest projekt „Komunikacja dla Integracji”. Składa się on m.in. z:

 1. Budowania sieci lokalnej (w skład której wchodzą organizacje pozarządowe, instytucje państwowe, przedstawiciele samorządu oraz osoby indywidualne),
 2. Przeszkolenia trenerów i agentów antyplotkowych (osób zwalczających stereotypy dotyczące cudzoziemców w swoim otoczeniu),
 3. Przeprowadzenia warsztatów antyplotkowych dla różnych grup (studentów, seniorów, wolontariuszy organizacji pozarządowych i innych),
 4. Warsztatów medialnych kierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów (zadaniem osób uczestniczących było stworzenie krótkich filmów promujących różnorodność),
 5. Kampanii społecznej promującej różnorodność (stworzenie spotów promocyjnych oraz zorganizowanie serii spotkań Café Dialog w bibliotekach miejskich, podczas których mieszkańcy dzielnic Lublina mieli okazję spotkać się z cudzoziemcami mieszkającymi w Lublinie),
 6. Zaangażowanie mieszkańców w wydarzenia kulturalno – społeczne (między innymi mecz piłki nożnej pod hasłem "Piłka nożna jest dla wszystkich").

Anna Szadkowska - Ciężka, główna specjalistka z Kancelarii Prezydenta Miasta, komentuje prowadzoną przez Urząd Miasta Lublin politykę następująco: Mimo wprowadzonej polityki migracyjnej Polski, w zadaniach własnych samorządu nie są zawarte działania na rzecz integracji imigrantów i nie mamy przeznaczonych na nie środków finansowych. W związku z tym samodzielnie poszukujemy środków na projekty związane z integracją i aktywnie współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, ponieważ na poziomie Kancelarii Prezydenta Miasta istnieje świadomość ogromnej potrzeby takich działań.

Więcej informacji:

www.strategia2020.lublin.eu

www.dlawszystkich.lublin.eu

www.stopplotkom.lublin.eu

 

[1] http://www.lublin.eu/images/File/Strategia%20Rozwoju%20Lublina%202013-2020%20PL.pdf [dostęp z dn. 11.05.2015 r.]

[2] W dokumentach Urzędu Miasta Lublin zdecydowanie rzadziej używa się pojęcia imigrant lub cudzoziemiec, natomiast działania skierowane są do wszelkich grup mniejszościowych nie tylko tych określonych Ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych.

sponsorzy projektu