Obecnie Urząd Miasta Lublin zatrudnia 3 osoby posiadające inne obywatelstwo niż polskie. Wszyscy są obywatelami Ukrainy: na wieloosobowym stanowisku pracy do spraw realizacji projektów międzynarodowych w Wydziale Projektów Nieinwestycyjnych w Departamencie Kultury Sportu i Relacji Zewnętrznych oraz na wieloosobowym stanowisku pracy do spraw współpracy z uczelniami wyższymi w Wydziale Strategii i Obsługi Inwestorów w Departamencie Prezydenta. Urząd także zatrudnia cudzoziemców na umowy zlecenia i dzieło do wykonania poszczególnych zadań (np. organizacji Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej). W Urzędzie Miasta Lublin cudzoziemcy także odbywają praktyki i staże.

Vitaliy Padalka, obywatel Ukrainy, obecnie podinspektor w Wydziale Projektów Nieinwestycyjnych, współpracował z Urzędem Miasta od 2011 roku, był m.in. zaangażowany w organizację Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej. W roku 2014 po wygraniu konkursu został on zatrudniony przez Urząd Miasta na stałe. Do jego zadań należy koordynacja projektów, m in. wspierających współpracę pomiędzy polskimi
a ukraińskimi przedsiębiorcami, oraz pomoc innym wydziałom (na przykład Wydziałowi Strategii i Obsługi Inwestorów) przy realizacji projektów międzynarodowych
i w komunikacji z partnerami z Ukrainy. My, pracownicy cudzoziemscy Urzędu Miasta Lublin, cały czas czujemy że nasza praca jest ceniona, kierownictwo podkreśla, że nasze zatrudnienie jest korzystne dla miasta i ważne dla rozwoju współpracy ze Wchodem – mówi.

Wiktoria Herun, obywatelka Ukrainy pracuje w Urzędzie Miasta Lublin od maja 2011 roku. Odpowiada za współpracę ze środowiskiem naukowym (dziewięcioma lubelskimi uczelniami), za promocję akademickiego Lublina (projekt "Study in Lublin") na arenie międzynarodowej, wyjazdy wspólnie z uczelniami na targi edukacyjne. O tym jak doświadczenie imigranckie wpływa na jej prace Wiktoria Herun wypowiada się tak: Myślę, że ze względu na moje pochodzenie, obywatelstwo i doświadczenie zostałam zatrudniona w Urzędzie Miasta w Wydziale Strategii i Obsługi Inwestorów do współpracy ze środowiskiem naukowym. Opiekuję się projektem "Study in Lublin", który jest kierowany do przyszłych studentów zagranicznych, którzy są zainteresowani nauką w naszym mieście. Projekt też ma na celu integracje lubelskich uczelni - wspólnie promując akademicki Lublin. Byłam studentką zagraniczną – sama przeszłam drogę rekrutacyjną, problem bariery językowej, później legalizację pobytu, "zapoznaniem się" z Urzędem Wojewódzkim, NFZ, ZUS, Urzędem Skarbowym itp. Na własnej skórze przeżyłam studia w Lublinie - dlatego dużo barier i problemów jest mi znanych, i dlatego teraz staram się pomagać obecnym studentom w ich rozwiązywaniu. Uważam, że zatrudnianie cudzoziemców do pracy z cudzoziemcami (często też rodakami) jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Pomaga to pokonać barierę językową, buduje zaufanie i ociepla wizerunek miasta.

Krzysztof Łątka, Dyrektor Wydziału Projektów Nieinwestycyjnych Urzędu Miasta Lublin uzasadnia zatrudnienie cudzoziemców w Urzędzie Miasta Lublin następująco: Zatrudniamy obywateli Ukrainy z kilku powodów. Generalną decyzję o zatrudnianiu ich podjąłem w związku z realizacją projektów w partnerstwie z administracjami miast krajów Partnerstwa Wschodniego, głównie Ukrainy. W zarządzaniu projektami należy definiować obszary ryzyka i na podstawie analizy wyszło mi, że głównymi ich obszarami jest bezpośrednia komunikacja związana z używaniem obcych języków oraz różnice kulturowe oraz mentalnościowe. Nie mniej ważny jest też brak wiedzy wśród Polaków na temat funkcjonowania innego państwa (jego systemu prawnego, administracyjnego), co w przypadku zatrudnienia cudzoziemca przynajmniej w jakimś stopniu eliminujemy. Dla mnie osobiście jest również ważne, że w ten sposób cudzoziemcy w sposób praktyczny uczą się procedur funkcjonowania Unii Europejskiej oraz polskiej administracji samorządowej, dzięki czemu mogą później tą wiedzę przekazywać do swoich środowisk i krajów celem wskazywania wzorców do reform ustrojowych oraz metod efektywnej pracy.

sponsorzy projektu