Prace nad międzysektorowym i interdyscyplinarnym zespołem ds. modelu integracji imigrantów zaczęły się w 2014 roku, a do końca kwietnia 2015 r. – trwało konstruowanie składu tego ciała. Ostatecznie do zespołu zgłosiło się 50 podmiotów, które są reprezentowane przez około 100 osób.

Oficjalne powołanie zespołu powinno nastąpiło na początku maja wraz
z podpisaniem zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w tej sprawie. Następnie odbyło się spotkanie inauguracyjne powołanego gremium[1].

Zespół jest organem konsultacyjnym, inicjującym i doradczym Prezydenta Miasta, powołanym w celu usprawnienia prowadzenia polityki społecznej w zakresie imigracji w Gdańsku.

Miasto Gdańsk widzi potrzeby imigrantów i pragnie je odpowiednio zaadresować – mówi Piotr Olech, który kierować ma pracami zespołu – Powołany zespół gwarantować ma realizację potrzeb, które mają wobec naszego miasta obcokrajowcy wybierający Gdańsk na miejsce swojego życia.

Zadania Zespołu obejmować będą przede wszystkim identyfikację potrzeb, wyzwań, zadań oraz możliwości działań związanych z wzrastającą liczbą imigrantów wybierających Gdańsk jako miejsce swojego pobytu. Efektem tych prac ma być wzmocnienie koordynacji i współdziałania instytucji i podmiotów społecznych oraz podniesienie jakości świadczonych przez nie usług. Międzysektorowy charakter zespołu ma gwarantować uwzględnienie wszelkich istotnych aspektów możliwości wsparcia dla imigrantów w Gdańsku.

Celem opracowywanego modelu integracji będzie wzmocnienie koordynacji i współdziałania różnorodnych podmiotów, a także podniesienie jakości usług skierowanych do imigrantów. Model inwentaryzować ma posiadane zasoby i możliwości wspierania imigrantów w Gdańsku, ale także pozwoli zidentyfikować najważniejsze potrzeby i problemy w tym obszarze. Zadaniem koncepcji jest zaproponowanie zestawu praktycznych działań w zakresie trzech głównych sfer polityki migracyjnej: profilaktyki (prewencji), interwencji i integracji. Częścią modelu będą także różnego rodzaju procedury lub algorytmy działań obowiązujące instytucje, służby czy organizacje pracujące bezpośrednio lub pośrednio z imigrantami[2].

Opracowany model realizowany będzie na terenie całego Gdańska z udziałem wszystkich interesariuszy. Z ramienia Urzędu Miejskiego w Gdańsku prace nad modelem koordynuje wspomniany wyżej Piotr Olech, Zastępca Dyrektora ds. Integracji Społecznej Wydziału Rozwoju Społecznego. W koordynowanie prac zespołu zaangażowane są także: Marta Siciarek z Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek oraz Wiesława Wiktorska z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

 

[1] http://www.gdansk.pl/nasze-miasto,512,37126.html [dostęp z dn. 12.05.2015 r.]

[2] Tamże

sponsorzy projektu