Jednym z największych osiągnięć Urzędu M. St. Warszawy ostatnich lat jest Komisja Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców przy Centrum Komunikacji Społecznej. Za tę praktykę w roku 2013 miasto otrzymało nagrodę „Złote wachlarze” Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji i było wyróżnione za prowadzenie działań na rzecz integracji migrantów i uczestniczenie w procesie budowania dobrych praktyk w zakresie zarządzania migracjami.

Na co dzień Komisja Dialogu Społecznego zajmuje się konsultowaniem i współtworzeniem dokumentów i projektów aktów prawnych wydawanych przez władze Miasta w zakresie migracji, podwyższeniem efektywności działań kierowanych do cudzoziemskich mieszkańców M. St. Warszawy, określaniem ich potrzeb i sposobu ich zaspokajania. KDS spotyka się mniej więcej raz na miesiąc, by dyskutować na temat różnych kwestii związanych z imigrantami mieszkającymi w Warszawie. Dzięki temu jest źródłem wiedzy na temat cudzoziemskich mieszkańców miasta, istotnej dla władz samorządowych.

W tym momencie KDS podejmuje przede wszystkim działania doradczo-opiniodawcze, w których współpracują ze sobą przedstawiciele różnych organizacji pozarządowych (31 fundacji i stowarzyszeń) i urzędnicy, wszyscy są równymi członkami, mają jednakowy głos, podejmują wspólne decyzje – albo głosowaniem, albo drogą konsensusu. Konkretnymi działaniami Komisji są:

 1. Delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowych rozpatrujących oferty
  o przyznanie dotacji w konkursach powiązanych tematycznie z działalnością komisji,
 2. Wskazywanie obszarów dotyczących funkcjonowania cudzoziemców, które powinny być uwzględnione w ramach finansowej współpracy Urzędu miasta
  z organizacjami pozarządowymi,
 3. Opiniowanie aktów prawnych i konsultowanie dokumentów (wydawanych zarówno przez Urząd Miasta jak i przez organy centralne).

W roku 2014 głównymi tematami zebrań Komisji Dialogu Społecznego były:

 1. Konsultacje społeczne Planu wdrażania dla dokumentu „Polityki migracyjne Polski – stan obecny i postulowane działania.
 2. Omówienie sprawozdania Zespołu ds. koordynacji działań na rzecz cudzoziemców, mniejszości narodowych i etnicznych
 3. Założenia funkcjonowania Centrum Wielokulturowego w Warszawie
 4. Zatrudnienie cudzoziemców – działania Urzędu Pracy M. St. Warszawy
 5. Zadania Urzędu Stanu Cywilnego M. St. Warszawy a cudzoziemcy
 6. Rekomendacje do Wieloletniego Programu Współpracy M. St. Warszawy
  z Organizacjami Pozarządowymi
 7. Sprawy obywatelskie dotyczące cudzoziemców w kontekście zadań realizowanych przez Biuro Administracji i Spraw obywatelskich
 8. Wielokulturowość i cudzoziemcy jako element Marki Warszawa

Najważniejszym spośród ostatnich działań tej platformy było powołanie Centrum Wielokulturowego i zrealizowanie tej inicjatywy przez Urząd M. St. Warszawy pod koniec 2014 roku. 

 

sponsorzy projektu