Komisja powołana została w 2012 roku Zarządzeniem Nr 2920/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi[1]. Według ekspertki lokalnej Miast Otwartych Joanny Paliwody-Szubańskiej mamy do czynienia dopiero z początkiem działalności Komisji.

W Łodzi, w przeciwieństwie do Warszawy, Lublina, Poznania i kilku innych miast, nie istnieje żadne centrum integracyjne czy dom wielu kultur, w którym cudzoziemcy mogliby znaleźć miejsce na spotkania, działalność organizacyjną, kulturalną, integracyjną oraz na działania w celu ochrony swoich praw. Ze względu na obowiązki nałożone na cudzoziemca w związku z legalizacją pobytu istnieje także wśród nich zapotrzebowanie na pomoc prawną. KDO chce zwrócić uwagę władz miasta na problematykę integracyjną, a także na brak narzędzi do zarządzania przepływem migrantów w Łodzi. Przedstawiciele KDO uczestniczyli w szeregu spotkań poświęconych tym problemom – m.in. w 2014 r. członkowie KDO wraz z przedstawicielami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego ds. Cudzoziemców w Łodzi uczestniczyli w spotkaniu
z pracownikami UM Lublin dotyczącym polityki Lublina wobec imigrantów
i wypracowanych narzędzi tej polityki, odbyły się szkolenia urzędników i pracowników organizacji pozarządowych na temat podstawowych przepisów prawnych dotyczących pobytu cudzoziemców. Przedstawiciele KDO uczestniczyli także w seminarium pod hasłem „Nic o nas bez nas” - lokalnie zorganizowanym przez Fundację dla Somalii
i Stowarzyszenie Diaspora Rwandy w Polsce; Networking Day zorganizowanym przez Międzynarodową Organizację do Spraw Migracji oraz w konferencji organizowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych „Polska a migracje – wyzwania na dziś i jutro”.

W 2015 roku KDO prowadzi działania mające na celu zbadanie potrzeb cudzoziemców w Łodzi, a zarazem zbudowania zaufania cudzoziemców do Urzędu Miasta (w tym celu mają się odbywać wolontaryjne dyżury członków KDO raz w miesiącu). Zwraca także uwagę na kwestie uwrażliwienia kadry urzędniczej UMŁ na pracę z imigrantami. Członkiem KDO jest pełnomocnik prezydenta ds. równego traktowania, która aktywnie działa na rzecz zwiększania świadomości pracowników Urzędu, na temat obecności imigrantów w Łodzi i konieczności działań z tym związanych. Efektem pracy pełnomocniczki było międzynarodowe spotkanie (w kwietniu 2015 r.) „Foreign Friendly Society”[2], z którego uwagi zostaną przekazane dyrektorowi Biura Strategii Urzędu Miasta Łodzi.

[1] http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=83&id=30066 [dostęp z dn. 11.05.2015 r.]

[2] http://www.info-migrator.pl/lista-ogloszen/ad/213-spotkanie-foreign-friendly-society [dostęp z dn. 26.05.2015 r.]

sponsorzy projektu