Centrum Wielokulturowe powstało przy współpracy z wieloma podmiotami działającymi w zakresie migracji, wielokulturowości, integracji lub działającymi na rzecz przeciwdziałania nierównemu traktowaniu i dyskryminacji ze względu na pochodzenie czy wyznanie, kolor skory oraz instytucjami publicznymi zajmującymi się tymi obszarami. Większość wspomnianych podmiotów została zaproszona do Fundacji na rzecz Centrum Wielokulturowego w Warszawie, która w tym momencie realizuje program Centrum.

Głównym celem CWW jest aktywizacja i wspieranie społeczności imigranckich, integracja mieszkańców Warszawy oraz wzmacnianie dialogu wielokulturowego oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i marginalizacji mieszkańców Warszawy z powodu ich pochodzenia etnicznego. W założeniach docelowo za pośrednictwem CWW prowadzona będzie współpraca pomiędzy M. St. Warszawą a organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami publicznymi mających w swoich kompetencjach realizację działań na rzecz cudzoziemców, mniejszości narodowych i etnicznych. Funkcjonowanie CWW ma poprawić dostęp imigrantów do informacji i usług publicznych. W zamyśle inicjatorów poprzez swoje działania CWW będzie także promowało wizerunek Warszawy jako metropolii wielokulturowej, na które będą się składać nie tylko wielokulturowa historia miasta, ale również coraz liczniejsze inicjatywy na rzecz wsparcia imigrantów.

Cele Centrum Wielokulturowego w Warszawie można umieścić w kilku obszarach: aktywizacji, kultury oraz badań.

Cele w zakresie aktywizacji to:

 1. Wsparcie aktywnego udziału imigrantów w życiu społecznym i kulturalnym Warszawy, wzmacnianie ich kompetencji w zakresie prezentacji swojej grupy oraz prowadzenia dialogu międzykulturowego,
 2. Stworzenie platformy współpracy pomiędzy imigrantami i ich organizacjami a instytucjami publicznymi w Warszawie.

Cele w zakresie informacji:

 1. Podniesienie wiedzy migrantów na temat skierowanej do nich oferty organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i innych podmiotów,
 2. Podniesienie wiedzy i świadomości mieszkańców Warszawy oraz turystów na temat wielokulturowości miasta,
 3. Stworzenie platformy współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz centrum
  i chcącymi prezentować swoje działania lub rozwijać się w przestrzeni CWW,
 4. Podniesienie kompetencji międzykulturowych urzędników i pracowników instytucji publicznych,
 5. Zwiększenie świadomości kobiet-imigrantek, często doświadczających dyskryminacji krzyżowej, na temat różnych aspektów życia w Polsce.

Cele w zakresie edukacji:

 1. Podniesienie wiedzy dotyczącej sytuacji migrantów w Warszawie i w Polsce,
 2. Kształtowanie umiejętności dialogu międzykulturowego wśród beneficjentów Centrum,
 3. Przeciwdziałanie zjawisku nierównego traktowania, zwłaszcza w systemie edukacji,
 4. Tworzenie forum dla wymiany i budowania kontaktów interpersonalnych – poprzez spotkania, wydarzenia i działania - pozwalającego członkom społeczeństwa przyjmującego oraz migrantom spotkać się i lepiej poznać oraz razem rozwijać efektywne rozwiązania wspierające integrację i równe traktowanie. 

Cele w zakresie kultury:

 1. Integracja mieszkańców Warszawy niezależnie od ich pochodzenia oraz budowanie postrzegania różnorodności społecznej jako zjawiska wzbogacającego kulturę, a nie problem czy zagrożenie,
 2. Wspieranie wielokulturowej tożsamości Warszawy, w której harmonijnie współistnieją różnorodne kultury. Wspieranie organizatorów i animatorów kulturalnych pochodzących z mniejszości etnicznych i narodowych oraz społeczności imigranckich w zakresie prezentacji i promocji podejmowanych działań.

Cele w zakresie badań:

 1. Stworzenie zaplecza merytorycznego i instytucjonalnego dla kompleksowych badań nad migracją w Warszawie,
 2. Zwiększenie świadomości na temat przyczyn i skutków migracji.

 

Według słów Magdaleny Wojno z Urzędu M. St. Warszawy: Centrum Wielokulturowe to jest miejsce integracji cudzoziemców oraz mieszkańców Warszawy. Jest to miejsce działań w różnych obszarach takich jak informacja, edukacja, kultura, badania. Jest ono też miejscem współpracy różnych instytucji – Urzędu Miasta z organizacjami pozarządowymi. Jest to przestrzeń dla różnego rodzaju inicjatyw, w tym małych grup nieformalnych, bo tam znajdą wsparcie dla realizacji swoich projektów. Przewidujemy konkursy na otrzymanie grantów ze środków, które zostały przyznane na działania Centrum Wielokulturowego. Nie są to duże kwoty, ale jednak wspierające i pozwalające podjąć ciekawe działanie, które bez tego wsparcia finansowego w ogóle nie byłoby możliwe ze względów prawno-formalnych – w tym przypadku całą odpowiedzialność bierze na siebie Centrum Wielokulturowe jako operator, łącznik między grantodawcą a faktycznym realizatorem danego działania. Centrum Wielokulturowe odgrywa rolę integracyjną i jest ona dwukierunkowa: społeczność przyjmująca – cudzoziemcy, i jest przeznaczone na rzecz rozwijania ich wzajemnej relacji. Jest to też krok do aktywizacji społeczności imigranckich, żeby działali na rzecz swoją, ale również i dla Warszawy.

Urząd M. St. Warszawy nie narzuca schematów działań Centrum Wielokulturowego. O tym, co będzie się działo w tym miejscu będzie decydowała komisja, która została powołana wspólnie z przedstawicielami urzędu i organizacji pozarządowych – i to oni będą wybierali wnioski, które uznają za najbardziej istotne.
Ta decyzja ma być konsultowana z członkami Komisji Dialogu Społecznego, żeby każdy głos był uwzględniony. Ważne, żeby w każdym obszarze coś się działo. Nie może być tak, że jakiś jeden obszar – na przykład kultura – zawłaszczy całe Centrum Wielokulturowe, a nie będzie wtedy miejsca na edukację.

Zakładamy, że po trzech latach istnienia Centrum Wielokulturowego taka działalność będzie kontynuowana. Jeżeli tej przestrzeni przy Placu Hallera będzie za mało, to ze strony miasta będzie podjęta próba znalezienia większej przestrzeni.
Po dwóch latach odbędzie się ewaluacja i planowanie dalszych działań.

Stworzenie Centrum Wielokulturowego znalazło też uznanie w oczach jurorów Miast Otwartych. Edward Kraychynskii stwierdził, że projekt przyciąga swoją kompleksowością, długotrwałością. Zespół jurorów podkreślił, że ta praktyka powinna być powielana w innych miastach. 

 

Więcej informacji:

www.cw.org.pl

sponsorzy projektu