Projekt „Kontynenty Wrocławia”, Centrum Integracji Społecznej Infolink - International Information and Support Office (Biuro Informacji i Pomocy dla Obcokrajowców),  Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Projekt „Kontynenty Wrocławia” jest kompleksowym programem wsparcia skierowanym do obywateli tzw. państw trzecich (spoza Unii Europejskiej), którego celem jest przeprowadzenie działań z zakresu aktywizacji i integracji imigrantów oraz edukacyjno – informacyjnych skierowanych do społeczeństwa polskiego, sprzyjających budowaniu dialogu międzykulturowego. Trwa do końca czerwca 2015 r.

Działania na rzecz imigrantów są prowadzone w formie szkoleń, warsztatów, wsparcia doradczego i wydarzeń o charakterze integracyjno-poznawczym. Ich celem jest ułatwienie imigrantom zapoznania się oraz zrozumienia norm i wartości kultury polskiej. Realizowane w projekcie działania wyposażą imigrantów w wiedzę, umiejętności
i kompetencje niezbędne do aktywnego włączenia się w życie środowisk lokalnych.

W ramach projektu odbywają się między innymi:

  1. Szkolenia stacjonarne (kursy języka polskiego, kurs komputerowy, trening kompetencji społeczno–zawodowych i umiejętności obywatelskich, warsztaty pod hasłem "Oswajanie kultur"),
  2. Szkolenia e-learningowe (kurs "Poznaj swoje prawa" oraz "Abecadło przedsiębiorczości"),
  3. Wsparcie doradcze w punkcie wsparcia doradczego i tłumaczeń (indywidualne porady prawnika, specjalistów ds. księgowo–kadrowych, tłumacz oraz doradca ds. rozwoju kompetencji). 

Wg informacji z Urzędu Miasta Wrocław z projektu skorzysta ogółem 120 osób, z czego ze wsparcia szkoleniowego - ponad 80, a z otwartych form pomocy (m.in. punktu wsparcia doradczego i tłumaczeń) – 40. Wsparcie szkoleniowe realizowane będzie w ramach trzech edycji – każda po cztery miesiące.

W projekt przewidziano również realizację działań edukacyjno – informacyjnych skierowanych do społeczeństwa przyjmującego oraz budujących więź między imigrantami a Polakami:

  1. Warsztaty antydyskryminacyjne dla dzieci, mające na celu naukę tolerancji, oswajanie z innością oraz walkę ze stereotypami, uwrażliwiających młodych Polaków na obecność innych systemów wartości i obyczajów,
  2. Szkolenia "Spotkanie z różnorodnością kulturową",
  3. Wspólny Spacer po Wrocławiu "Szlakiem kultur" dla imigrantów oraz mieszkańców Wrocławia,
  4. Udostępnianie sal na potrzeby organizacji pozarządowych działających na rzecz lub zrzeszających imigrantów.

W kwietniu 2013 roku w jednostce organizacyjnej Urzędu Miasta Wrocław otworzono Infolink - International Information and Support Office (Biuro Informacji i Pomocy dla Obcokrajowców). Biuro jest otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 18:00 tak by z jego usług mogły skorzystać bezpłatnie także osoby pracujące w sektorze prywatnym, w tym z kapitałem międzynarodowym. Infolink pełni rolę concierge dla obcokrajowców w sprawach formalności związanych z ich pobytem na terenie Wrocławia i można w nim uzyskać informacje na temat zasad legalizacji pobytu, formalności związanych z wynajęciem lub kupnem mieszkania, założenia działalności gospodarczej lub spółki prawa handlowego. Ponadto w razie takiej potrzeby pracownik Infolinku pomaga w wypełnieniu formularzy urzędowych oraz udaje się do odpowiedniej instytucji publicznej wraz z obcokrajowcem by tłumaczyć symultanicznie w trakcie spotkania z organem administracji publicznej. By skorzystać z pomocy – która jest udzielana także telefonicznie lub mailowo – wystarczy, że imigrant wskaże Wrocław jako swoje miejsce zamieszkania. W ocenie lokalnego eksperta Mirosława Tryczyka jest to istotne, bowiem zazwyczaj punkty informacyjne dla obcokrajowców, współfinansowane ze środków europejskich, wymagają od cudzoziemca przedstawienia dokumentu wskazującego, że pobyt obcokrajowca na terenie Polski jest legalny i trwa określony czas. Punkt wspiera zarówno obywateli państw Unii Europejskiej jak i tzw. państw trzecich.

Obok pomocy udzielanej indywidualnie obcokrajowcom punkt wspiera działy Human Resources (działy kadr) międzynarodowych korporacji, które otworzyły swoje oddziały na terenie Wrocławia, a pracownicy Infolinku odpowiadają na zapytania prawne oraz przygotowują szkolenia z zakresu prawa migracyjnego.

Niezależnie od stacjonarnego biura punkt prowadzi aktywnie działania w internecie - funkcjonuje trójjęzyczna strona internetowa oraz aktywny profil Facebook, za pomocą którego imigrant może zadać pytanie dotyczące problemu, na który natrafił w trakcie pobytu we Wrocławiu.

Podczas spotkania jurorów kilkoro z nich podkreśliło kompleksowość działań we Wrocławiu. Harris Mawusi uznał, że: Przygotowany program działania integracji imigrantów jest perspektywiczny i warty do naśladowania. Jest bardzo kompleksowy, spójny i pokrywa wszystkie aspekty działań istotne dla integracji imigrantów ze społeczeństwem polskim. Jestem pod wielkim wrażeniem zaangażowania się samorządu Wrocławia w proces wymyślenia i prowadzenia tych projektów tych projektów. Z kolei Edward Kraychynskyy podkreślił, że działania edukacyjne dotyczące dyskryminacji i skierowane do dzieci wyszły od Urzędu, co nie jest częste: W tym projekcie godne uwagi jest stworzenie warsztatów antydyskryminacyjnych dla dzieci, czego w innych praktykach się nie spotyka. Jest też dobrze rozbudowany wybór warsztatów i treningów dla innych. Interesujące jest również stworzenie i działanie punktu wsparcia doradczego i tłumaczeń. Jednocześnie jurorzy sformułowali rekomendację potrzeby większej promocji projektu na zewnątrz.

 

Więcej informacji:

www.infolink.wroclaw.pl

www.kontynenty.cis.wroclaw.pl

sponsorzy projektu