Study In Pomorskie” jest wspólnym projektem pomorskich uniwersytetów mającym na celu wzmocnienie ich międzynarodowej rozpoznawalności. Uczelnie chciałyby być rozpoznawalne jako nowoczesne i wysokiej jakości placówki. Działania projektowe mają przede wszystkim za cel wspieranie międzynarodowych studentów i stypendystów z województwa pomorskiego i jego miast oraz łączenie wysiłków na rzecz skutecznego umiędzynarodowiania uczelni partnerskich.

Według organizatorów oczekiwane efekty projektu to:

 1. Wzmocnienie międzynarodowej atrakcyjności i rozpoznawalności pomorskiego rynku edukacyjnego,
 2. Wzrost liczby studentów zagranicznych zainteresowanych studiami w regionie,
 3. Wzrost mobilności studentów i pracowników,
 4. Rozwój współpracy międzynarodowej uczelni wyższych (ze szczególnym uwzględnieniem regionu Morza Bałtyckiego),
 5. Poprawa umiędzynarodowienia procesu kształcenia uczelni partnerskich (poprzez szkolenia, wprowadzanie nauczania wielokulturowego, aspektów międzynarodowych do programów kształcenia),
 6. Poprawa jakości obsługi studentów zagranicznych oraz poprawa jakości obsługi projektów międzynarodowych poprzez optymalizację procesów oraz podnoszenie kompetencji kadr uczelni wyższych. 

Już na poziomie operacyjnym działania zorientowane na promocję uczelni, metropolii, regionu to:

 1. Opracowanie wspólnych materiałów promocyjnych,
 2. Wspólna platforma internetowa,
 3. Promocja poprzez portale,
 4. Promocja partnerów porozumienia w trakcie wizyt zagranicznych - Spotkania, konferencje, wykłady, szkolenia,
 5. Wspólny udział w imprezach targowo-wystawienniczych w kraju i zagranicą.

Działaniami zorientowanymi na pracowników uczelni są:

 1. Organizacja konferencji „International Day/Week” dla biur współpracy uczelni partnerskich służących wymianie doświadczeń,
 2. Promowanie dobrych praktyk w zakresie rozwoju kadr dedykowanych współpracy międzynarodowej,
 3. Podnoszenie indywidualnych kompetencji pracowników zajmujących się współpracą międzynarodową.

Wg założeń projektu działania zorientowane na promocję projektu to:

 1. Współpraca z władzami miasta i regionu oraz innymi uczelniami wyższymi,
 2. Zacieśnienie współpracy z lokalnymi mediami,
 3. Zamieszczenie na głównych stronach WWW uczelni informacji o porozumieniu.

Do działań zorientowanych na studentów obcokrajowców należą:

 1. Działania integracyjne na rzecz studentów obcokrajowców,
 2. Utworzenie Szkoły Letniej dla obcokrajowców,
 3. „Po godzinach” – zajęcia rozwijające zainteresowania studentów,
 4. Roczna Szkoła Języka Polskiego i Kultury Polskiej,
 5. Włączenie do współpracy „ESN – studenci dla studentów”[1].

„Study In Gdańsk” oraz „Study in Pomorskie” dotychczasowe swoje działania ograniczyło do przygotowania założeń swoich projektów oraz stworzeniu promocyjnych materiałów oraz portali internetowych. Strona „Study in Pomorskie” nie była aktualizowana od 2012 roku. Sytuacja ze „Study in Gdańsk” wygląda nieco lepiej tzn. oprócz portalu internetowego inne działania wokół projektu ruszają w tym roku. Będą to warsztaty dotyczący otwartości na zróżnicowanie kulturowe, konferencje itp. Dodatkowo gdański magistrat będzie odpowiadał za organizacje wycieczek z przewodnikiem po Gdańsku dla studentów.

 

Zobacz więcej:

www.study-gdansk.com

www.studyinpomorskie.eu

 

[1] http://studyinpomorskie.eu/files/2012/05/study_pl.pdf [Dostęp dn. 26.05.2015]

sponsorzy projektu