źródło: http://www.mopr.lublin.pl/?id=programy_eu/mieszkanie_i_praca/realizacja

źródło : http://www.mopr.lublin.pl/?id=programy_eu/mieszkanie_i_praca/realizacja

Jednostki pomocy społecznej, zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej[1], mają obowiązek udzielić pomocy w określonym zakresie kilku wyodrębnionym grupom cudzoziemców – w tym osobom, które uzyskały status uchodźcy lub mają przyznaną ochronę uzupełniającą i są w trakcie rocznego Indywidualnego Programu Integracyjnego. Z racji tego, że w Lublinie od połowy lat 90. do 2015 roku istniał ośrodek dla cudzoziemców, którzy starających się o przyznanie jednej z form ochrony, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej może się poszczycić wieloletnim doświadczeniem w zakresie integracji imigrantów – zarówno w podstawowym zakresie, do jakiego obliguje Ustawa, jak i rozszerzonym, jaka stała się możliwa po uruchomieniu konkursu funduszy unijnych przeznaczonych na integrację imigrantów.

W 2014 roku MOPR w Lublinie kontynuował realizację wcześniejszego projektu "Mieszkanie i praca – integracja cudzoziemców w Lublinie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców. Projekt trwał 36 miesięcy. Inicjatywa skierowana była bezpośrednio do osób legitymujących się statusem uchodźcy lub ochroną uzupełniającą, natomiast pośrednio odnosiła się również do społeczeństwa przyjmującego. Szczegółowymi celami projektu było zapewnienie pracy, mieszkania
i możliwości kształcenia dorosłych cudzoziemców oraz możliwości rozwoju dzieci. 

Działania realizowane w ramach projektu to:

 1. Prowadzenie czynności informacyjno-promocyjnych o projekcie:
  Działanie realizowano poprzez: spotkania indywidualne z cudzoziemcami, spotkania robocze z pracownikami służb społecznych, comiesięczne raportowanie Radnym Miasta Lublin o realizowanej inicjatywie, aktualizowanie danych o projekcie na stronie internetowej MOPR, rozpowszechnianie danych o projekcie poprzez spotkania z przedstawicielami instytucji i organizacji zaangażowanych w projekt „Lublin dla wszystkich” oraz wizyty studyjne w Lublinie pracowników zagranicznych organizacji rządowych i pozarządowych.
  Działania informacyjno-promocyjne to także spotkania asystenta rodziny z uczniami lubelskich szkół i uczelni, pracowników służby zdrowia, podmiotów współpracujących w realizacji przedsięwzięcia.
 1. Zorganizowanie staży zawodowych dla cudzoziemców:
  Celem działania było umożliwienie cudzoziemcom aktywności zawodowej poprzez odbycie staży zawodowych. W 2014 roku 10 osób podjęło staż zawodowy, jednak nie wszyscy zakończyli staż zgodnie z ustalonym terminem. Zauważyć należy, że wśród tych cudzoziemców, którzy na przestrzeni całego trzyletniego projektu korzystało z różnych form wsparcia aktywności zawodowej lub podniesienia kompetencji na rynku pracy, 9 cudzoziemców nadal ma pracę.
 1. Pobyt cudzoziemców w mieszkaniach chronionych:
  W trakcie trwania projektu z pobytu w trzech mieszkaniach chronionych prowadzonych już od kilku lat przez MOPR skorzystało 7 rodzin liczących 28 cudzoziemców. Pomoc skierowano do rodzin wielodzietnych, niepełnych, niepełnosprawnych oraz bardzo młodych.
 1. Spotkania asystenta z przedstawicielami środowiska lokalnego oraz środowiskiem szkolnym:
  W trakcie trwania projektu pracownicy MOPR odbyli 26 spotkań z przedstawicielami środowiska lokalnego. Spotkania miały na celu podnoszenie świadomości społecznej nt. różnic pomiędzy migracją dobrowolną i przymusową, procesów adaptacji do życia w odmiennych warunkach kulturowych oraz integracji i tolerancji.
 1. Uczestnictwo cudzoziemców w szkoleniach lub kursach zawodowych, stosownie do możliwości i preferencji zawodowych:
  W efekcie działań socjalnych 10 osób uczestniczyło w kształceniu językowym lub zawodowym. W tym: 1 osoba brała udział w kursie kasy fiskalnej, 1 osoba zgłosiła potrzebę zdobycia i potrzebę doskonalenia umiejętności z zakresu prawa jazdy, a 7 osób uczestniczyło w kształceniu językowym. Nabywanie wiedzy językowej realizowano w ramach zajęć grupowych lub indywidualnych korepetycji z języka polskiego. Celem udziału migrantów w w/w formach kształcenia było podniesienie atrakcyjności na rynku pracy i wzrost kompetencji osobistych.
 1. Uczestnictwo dzieci cudzoziemców w zajęciach edukacyjnych i ogólnorozwojowych np. przedszkolnych, świetlicowych, kołach zainteresowań oraz wycieczkach lub innych formach zorganizowanego wypoczynku.

 2. Udział dzieci cudzoziemców w zajęciach edukacyjnych zorientowany był na nabywanie lub rozwijanie znajomości języka polskiego, integrację społeczną, przygotowanie do pełnienia ról uczniowskich i ról wynikających z kontaktów rówieśniczych. Ponadto przyczyniał się do pobudzania świadomości rodziców nt. zasadności kształcenia dzieci, rozwijania ich zdolności oraz budowania postaw proedukacyjnych. Jednocześnie przyczyniał się do zapewnienia opieki dzieciom na czas zajęć edukacyjnych dla osób dorosłych. Ogólnie z tej formy pomocy skorzystało 36 młodych imigrantów.

 3. Zabezpieczenie pomocy psychologicznej dla cudzoziemców. Działanie realizowano poprzez 36 godzin indywidualnych spotkań cudzoziemców z psychologiem.
 1. Zorganizowanie wystaw fotograficznych nt. życia cudzoziemców.
  W ramach działania przygotowano 5 wystaw, których celem było przedstawienie losów i życia codziennego cudzoziemców w Polsce oraz krajach pochodzenia. Wystawy ukierunkowane były na przybliżenie Polakom problemów z jakimi borykają się migranci, zwiększenie tolerancji na odmienność kulturową i obyczajową, jak również przyśpieszenie procesu adaptacji cudzoziemców do życia w społeczeństwie polskim.
 1. Zorganizowanie wyjść kulturalnych dla cudzoziemców:
  W trakcie projektu lokatorzy mieszkań chronionych, rodziny osób na stażach zawodowych oraz inni cudzoziemcy z grupy docelowej mieli możliwość korzystania z wyjść kulturalnych. Łącznie zorganizowano 17 wyjść kulturalnych. Klienci MOPR byli m.in. w Teatrze im. H.Ch. Andersena oraz w kinie.

W tym momencie, ze względu na zakończenie programów Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców część działań musiała zostać zakończona. Jedna z najistotniejszych inicjatyw – mieszkania chronione – jest utrzymywana bez względu na zakończenie realizacji projektu z pieniędzy samorządowych.

 

[1] http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040640593 [Dostęp dn. 26.05.2015]

sponsorzy projektu