Działalność społeczna i kulturalna imigrantów jest korzystna zarówno dla lokalnej społeczności, jak i dla nich samych, co potwierdzają przykłady aktywnych działaczy imigranckich, którzy potrafili podjąć taką działalność. Trzeba zrozumieć, że nie jest to łatwe, imigrantów blokuje stres związany ze znalezieniem się w obcym kulturowo środowisku, trudności bytowe, trudności w znalezieniu pracy i/lub przepracowanie, bariera językowa, strach przed niechęcią ze strony Polaków i obawa przed utratą własnej tożsamości. Nie pomagają skomplikowane i niejasne procedury polskiego prawa. 

Aby imigranci chcieli zaangażować się w sprawy społeczności lokalnej, trzeba wypracować warunki sprzyjające ich integracji, które pozwolą im zbudować więź z polskimi sąsiadami bez utraty rodzimych tradycji, kultury i języka.


REKOMENDACJE

Urzędy administracji publicznej w Polsce

Informacja urzędowa powinna być klarowna i dostępna w językach krajów, z których pochodzą imigranci. Od imigrantów załatwiających sprawy w urzędach powinno się wymagać wyłącznie dokumentów określonych w odpowiednich przepisach prawa unikając nadmiernej biurokracji.

Kościoły w Polsce

Zachęcamy kościoły, związki i organizacje religijne do inicjatyw ekumenicznych służących budowaniu porozumienia między religiami i wyznaniami.

Organizacje migranckie

Zadaniem społeczeństwa obywatelskiego, władz i mediów powinno być wspieranie organizacji imigranckich. One z kolei powinny odegrać zasadniczą rolę we wspieraniu kolejnych grup imigrantów, ich aklimatyzacji, poznawaniu specyfiki prawa i społeczeństwa polskiego.

Urzędy, których działania są skierowane do imigrantów

Konieczne jest rozpoznawanie potrzeb cudzoziemców mieszkających w Polsce oraz wsparcie ich na drodze do samodzielności. Głos środowisk imigrantów powinien być brany pod uwagę w trakcie tworzenia nowych procedur, a także przy ocenie działania urzędów.


WŁĄCZ SIĘ

Imigrantki/imigranci

Dowiedzcie się więcej o wielokulturowych inicjatywach w Warszawie - w szczególności realizowanych przez środowiska cudzoziemskie: www.kontynent.waw.pl. Wzmocnijcie organizacje imigranckie, może nawet pomyślcie o tworzeniu nowych.

sponsorzy projektu