W przeszłości Polska była krajem wielokulturowym, w którym obok siebie mieszkali ludzie mówiący różnymi językami i wyznający różne religie. Dopiero dramatyczna historia XX wieku uczyniła nasz kraj jednonarodowym. Apelujemy o odrzucenie tego bagażu historii.

Tymczasem obecność osób z innych krajów jest dziś niezauważana przez opinię publiczną i władze. Dobrą tego ilustracją jest brak kompleksowych informacji o liczbie imigrantów - nawet w czasie spisu powszechnego w 2011 roku nie wykorzystano szansy na oszacowanie liczby obcokrajowców. Za taką postawą władz idzie postawa „zapominania” przez społeczeństwo. Mimo tak bogatych własnych doświadczeń emigracyjnych, Polakom brakuje wrażliwości na problemy cudzoziemców.

Potrzebny jest powrót do tradycji Polski wielokulturowej, której obywatele pochodzili z różnych grup narodowych, odwołanie się do tradycji polskiej otwartości i tolerancji odrzucając postawę wykluczania czy niechęci.


REKOMENDACJE

Media

Dziennikarze powinni szeroko i wnikliwie opisywać sprawy imigrantów unikając krzywdzących uproszczeń. Niedopuszczalne jest uczestnictwo mediów w podgrzewaniu lęku przed „obcymi”, a także agresji wobec nich, w podsycaniu negatywnych stereotypów itp.

Nauczyciele

Nauczyciele powinni mieć narzędzia do uczenia o wielokulturowej historii i współczesności Polski oraz być przygotowani do pracy z dziećmi pochodzenia cudzoziemskiego. Edukacja równościowa, także w tym zakresie, powinna być jednym z priorytetów polskiej szkoły.

Komisja sejmowa ds. spraw wewnętrznych/ Wydziały ds. cudzoziemców urzędów wojewódzkich w Polsce

Do przepisów prawa oraz procedur przyjmowania imigrantów należy wprowadzić nowe standardy, które budowałyby ich zaufanie do państwa. Do przyjmowania wniosków pobytowych należy zatrudniać osoby pochodzenia imigranckiego.

Służby odpowiedzialne za przestrzeganie prawa (policja, Rzecznik Praw Obywatelskich)

Konieczne jest stworzenie mechanizmów skutecznego zgłaszania i ścigania przestępstw na tle dyskryminacji.


WŁĄCZ SIĘ

Nauczyciele nauczania początkowego, rodziny wielokulturowe i imigranckie

Skorzystaj ze Słownika Wielojęzycznego = Wielokulturowego - stworzonego z myślą o dzieciach z rodzin wielokulturowych. 

sponsorzy projektu