Skrócony opis wyróżnionych praktyk miejskich

Urząd Miasta w Lublinie opracowuje model zarządzania różnorodnością kulturową. Choć działania finansowane są ze środków zewnętrznych, z założenia mają one trwały charakter. Z jednej strony wspomagają lokalną współpracę dotyczącą różnorodności kulturowej miasta, z drugiej – wprowadzają mechanizmy pozwalające lepiej odpowiadać Urzędowi Miasta na potrzeby cudzoziemskich mieszkańców Lublina.

więcej

Pod koniec 2013 r. Rada Miasta Białegostoku przyjęła Program "Białystok dla Tolerancji". Jest to pierwszy tego typu dokument w Polsce, który nie tylko podkreśla aktywną rolę lokalnych władz samorządowych w zwalczaniu zjawisk noszących znamiona dyskryminacji, rasizmu czy ksenofobii, ale także wskazuje konkretny plan działania.

więcej

Lublin jest trzecim miastem w Polsce pod względem liczby studentów zagranicznych. Wynika to w dużej mierze z działań podejmowanych przez Urząd Miasta Lublina w ramach programu „Study in Lublin”. Program opiera się na przekazaniu osobom zainteresowanym studiowaniem w Lublinie rzetelnych informacji na temat miasta, oferty edukacyjnej lubelskich uczelni oraz procedur związanych z legalizacją pobytu.

więcej

Mimo przytaczanych powszechnie argumentów, zgodnie z którymi zatrudnianie cudzoziemców w urzędach wiążą się ze zbyt skomplikowaną czy wręcz niemożliwą do realizacji procedurą, w Urzędzie Miasta Lublin na stanowiskach urzędniczych są zatrudniane osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa.

więcej

 

W 2012 r. przy Urzędzie m.st. Warszawy z inicjatywy organizacji pozarządowych utworzono Komisję Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców. Udział w komisji zgłosiło udział ok. 30 organizacji pozarządowych. KDS m.in. wskazuje obszary dotyczące funkcjonowania cudzoziemców, które powinny być uwzględnione w ramach finansowej współpracy Urzędu Miasta z organizacjami pozarządowymi, opiniuje akty prawne i konsultuje dokumenty (wydawane zarówno przez Urząd Miasta jak i przez organy centralne).

więcej

Choć wielokulturowość ani kwestie związane z integracją migrantów nie zostały uznane jako priorytetowe w strategii rozwoju Warszawy, elementy te można odnaleźć w dokumentach strategicznych dotyczących poszczególnych obszarów działalności Urzędu m.st. Warszawy. Dzięki temu od kilku lat organizacje pozarządowe mogą pozyskać środki na prowadzenie działań na rzecz migrantów, z zakresu wielokulturowości itp. w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Urząd dotyczących bezpośrednio tych kwestii. Przykładowe konkursy uwzględniające potrzeby cudzoziemskich Warszawiaków czy też premiujące działania na rzecz wielokulturowości miasta ogłaszane są przez Biuro Kultury i Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

więcej

Od kilku lat prowadzone są prace na rzecz utworzenia Warszawskiego Centrum Wielokulturowego. Jest to inicjatywa, w ramach której władze samorządowe i organizacje pozarządowe (w tym przedstawiciele środowisk migranckich) pracują na rzecz utworzenia miejsca spotkań i rozwoju dla cudzoziemców mieszkających w Warszawie lub przyjeżdżających do tego miasta. Przedstawiciele różnych wydziałów Urzędu m.st. Warszawy angażowali się w prace koncepcyjne dot. powstawania WCW. Urząd przekazał także budynek na siedzibę Centrum, jak i zaplanował wsparcie finansowe na prowadzenie WCW.          

więcej

W Lublinie osoby, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, a jednocześnie spełniają inne kryteria, mogą korzystać z trzech mieszkań chronionych. Mieszkania zostały przekazane przez miasto i są jego własnością. Opiekę nad mieszkaniami sprawuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie. Dzięki pozyskaniu prze jednostkę środków Unii Europejskiej, prowadzone są także inne działania, wspierające proces integracji migrantów przymusowych w Lublinie.

więcej

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy od wielu lat prowadzi działania, pozwalające zwiększyć szanse dzieci migranckich na równy dostęp do edukacji. Wśród najważniejszych warto wspomnieć o uwzględnieniu grupy uczniów cudzoziemskich w Programie rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020, publikacjach pomocnych dla nauczycieli pracujących z dziećmi migranckimi, czy współpracy finansowej z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz uczniów cudzoziemskich.

więcej

sponsorzy projektu