Wyróżnienie:

Lublin, Strategia Rozwoju Lublina na lata 2013-2020

Urząd Miasta Lublin podejmuje systemowe działania w kwestii integracji imigrantów na poziomie lokalnym. Od kilku lat we współpracy ze wszystkimi instytucjami i organizacjami pozarządowymi działających na rzecz cudzoziemców stara się budować spójny i kompleksowy system zarządzania różnorodnością w mieście.

Podobne działania:

Białystok, Program „Białystok dla tolerancji”

Warszawa

Kraków, Strategia zapobiegania i reakcji na zdarzenia o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym w przestrzeni publicznej miasta

Jurorzy i eksperci „Miast Otwartych” sformułowali ogólną rekomendację skierowaną do gmin miejskich, dotyczącą uwzględnienia tematyki zwiększającego się zróżnicowania kulturowego i społecznego w strategiach miejskich. Dokumenty te powinny zawierać plan zarządzania różnorodnością na poziomie lokalnym w różnych obszarach będących w kompetencji samorządu tego szczebla – edukacji, spraw społecznych, kultury, promocji miasta itd. Strategia musi być konstruowana w sposób partycypacyjny - w konsultacji z samymi imigrantami.

sponsorzy projektu