Wyróżnienie:

Warszawa, Komisja Dialogu Społecznego

W Warszawie od kilku lat działa Komisja Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców przy Centrum Komunikacji Społecznej. KDS podejmuje przede wszystkim działania doradczo-opiniodawcze, zajmuje się konsultowaniem i współtworzeniem dokumentów i projektów aktów prawnych wydawanych przez władze miasta w zakresie migracji oraz podwyższeniem efektywności działań kierowanych do imigrantów. W ramach KDS współpracują ze sobą przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz urzędnicy.

Podobne działania:

Gdańsk. Międzysektorowy i interdyscyplinarny zespół ds. modelu integracji imigrantów

Lublin. Grupa wspierająca zarządzanie różnorodnością kulturową w Lublinie

Łódź. Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Różnorodności i Przeciwdziałania Dyskryminacji

Poznań. Spotkania zespołów eksperckich składających się z przedstawicieli różnych instytucji, których odbiorcami działań są imigranci, m.in. Urzędu Miasta Poznania (kilka wydziałów), Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Powiatowego Urzędu Pracy, Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, a także przedstawicieli większości państwowych uczelni wyższych.

Wrocław Zespół do spraw wielokulturowości składający się z urzędników i przedstawicieli organizacji pozarządowych

Jurorzy bardzo pozytywnie odebrali kompleksowość i rozmach podejmowanych przez Warszawę działań: W porównaniu do innych miast Warszawa robi najwięcej w tej kwestii – ocenił inicjatywy Ngo Hoang Minh.Według zespołu ekspertów „Miast Otwartych” celowe byłoby podkreślenie znaczenia zespołów współpracy międzysektorowej w oficjalnych dokumentach miast – w tym w miejskich strategiach. Pozwoli to zwiększyć ich rolę w integracji oraz zapewni trwałość i skuteczność działań. Ciała doradcze i konsultacyjne powinny opierać się na odpłatnej pracy ekspertów w tym zakresie, przy jak największym udziale imigrantów. Jednocześnie jurorzy sformułowali rekomendację, że warto byłoby w tego typu działania włączać również inne podmioty – na przykład Zarząd Transportu Miejskiego lub miejskie szpitale.

sponsorzy projektu